แท็ก โพสต์แท็กกับ "ซิลเวอร์สโตนทัวร์"

แท็ก: ซิลเวอร์สโตนทัวร์

MUST READ

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านทุ่งหยีเพ็ง (จ.กระบี่) "บ้านทุ่งหยีเพ็ง" เป็นชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของต้นไม้นานาพันธุ์ สัตว์น้ำมากมาย เช่น หอยตาแดง หอยแครง ปูดำ ปลาขนาดเล็กมากมาย  รวมถึงวิถีชีวิตคนในชุมชนที่มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ชุมชนได้รวมตัวกันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์  ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมที่เกาะลันตา นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลัก คือ การทำประมงพื้นบ้านการทำสวนยางพารารับจ้างและมีการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน - ลองเตาถ่าน - อ่าวลันตา - คลองทะ - บ่อน้ำในป่าชายเลน - เกาะตะละเบ็ง -...

ที่พัก-สปา