Added by on 2013-06-04

เจดีย์ภูเขาทอง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

Che-di-Phu-khao-Thong10_resize

เจดีย์ภูเขาทอง (วัดภูเขาทอง) มีฐานขนาดใหญ่สามารถเห็นได้แต่ไกล ซึ่งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา ในเขตเกาะเมือง ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Che-di-Phu-khao-Thong04_resize

เจดีย์ภูเขาทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากพระราชวังหลวงไปประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางเดียวกับทางไปจังหวัดอ่างทอง ทางหลวงหมายเลข 309 กิโลเมตรที่ 26 จะมีป้ายบอกทางแยกซ้ายไปวัดนี้

Che-di-Phu-khao-Thong06_resize copyChe-di-Phu-khao-Thong12_resize copy
Che-di-Phu-khao-Thong05_resize

วัดภูเขาทองนี้หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง เป็นผู้สร้างเมื่อพ.ศ. 2112 คราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในเวลาที่ประทับอยู่พระนครศรีอยุธยาได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองใหญ่แบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทย โดยรูปแบบของฐานเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับแบบมอญพม่า สันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ทำได้เพียงรากฐาน แล้วยกทัพกลับครั้ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาเมื่อพ.ศ. 2127 จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญและพม่าที่สร้างเพียง รากฐานไว้ ณ สมรภูมิทุ่งมะขามหย่อง ฝีมือช่างมอญเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้น เจดีย์ภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกัน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าบริเวณด้านหน้าวัดภูเขาทอง

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภูมิภาคภาคกลาง)

คอมเม้นต์