Added by on 2011-03-02

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

phasornkaew44

ทุกครั้งของผมที่เดินทางท่องเที่ยว ก็จะต้องแวะไหว้พระเพื่อขัดเกลาจิตใจ และวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว โดยเป็นคาราวานขบวนพิเศษจัดขึ้นโดย Photo Tech Magazine ครับ

ที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรม มีกฏเคร่งครัดเรื่องการสำรวมกิริยาและวาจา คือห้ามส่งเสียงดังตลอดเวลาเนื่องจากมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ภายใน แต่สิ่งที่แปลกแตกต่างไปจากวัดทั่วไปคือ สถานที่ตั้งที่อยู่ ณ จุดยอดเขาที่มีภูมิทัศน์แสนสวยงามเหมาะแก่การวิปัสนาเป็นอย่างยิ่งและที่แปลกตาอีกประการคือศิลปะการตบแต่งโดยทั่วไปเกิดจากการนำเศษกระเบื้องดินเผาเคลือบสีต่างๆมาประดิดประดอยตบแต่งจนสวยงามหรือบ้างก็เอาลูกปัดเม็ดสีต่างๆหรือก็ฝาถ้วยชามสังคโลกที่มีลวดลายละเอียดอ่อนช้อย


“วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งครับ เราจะได้พักทั้งใจ ได้พักทั้งกายสูดอากาศได้เต็มปอด ไม่มีมลพิษทางเสียง ผมขอแนะนำครับ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม”พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่า”วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว”เมืีอวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่

พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส สองครูบาอาจารย์คู่บุญคู่บารมี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัด สร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ อาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม รวมถึงอาคารที่พักของผู้มาภาวนาเพื่อรองรับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งหนที หลั่งไหลกันเข้ามาอบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐานสี่ แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปิติยินดียิ่งของครูบาอาจารย์กับเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วม แรงร่วมใจ..สละทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ในการจัดสร้าง และสมกับคุณค่าแห่งความเสียสละ ความอุตสาหะ วิริยะ และมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้ตั้งไว้โดยชอบแล้ว…


phasornkaew38

phasornkaew39

phasornkaew42

phasornkaew40

phasornkaew41

phasornkaew43

phasornkaew37

phasornkaew36

วัตถุประสงค์การสร้าง
เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน

หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม
สติปัฏฐาน ๔ เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

phasornkaew34


phasornkaew35

phasornkaew33

phasornkaew32

phasornkaew31

phasornkaew29

สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม

ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้

มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่

ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

phasornkaew30

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง


phasornkaew28


phasornkaew27

phasornkaew26

phasornkaew25

phasornkaew24

phasornkaew23

phasornkaew22
phasornkaew21

phasornkaew20

phasornkaew19

phasornkaew18

phasornkaew17

phasornkaew16

phasornkaew15
phasornkaew10

phasornkaew14

phasornkaew13

phasornkaew12

phasornkaew11

phasornkaew09

phasornkaew03

phasornkaew08

phasornkaew07

phasornkaew06

phasornkaew05

phasornkaew04

phasornkaew02

phasornkaew01

ที่อยู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เลขที่ ๙๕ หมู่ ๗ บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๘๐

สอบถามรายละเอียดคำแนะนำได้ที่
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว : ๐๘ ๔๔๙๔ ๑๒๖๒ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

คอมเม้นต์

16 Comments

 • Pautiyu Saksung 4 years ago

  อยากไปเที่ยวมากเลยวัดสวยมากค่ะ

 • รุ่งนภา สุดแท้ 4 years ago

  สวยจังเลยค่ะ

 • Irissa Jamsuwan 4 years ago

  อ่อ งามทั้งวัด เงียบสนิท 555 ถามเจ้ยุ้ยดิ เจ้ยุ้ยเขาไปมา

 • รุ่งนภา สุดแท้ 4 years ago

  ว่าจะพาแม่ไปเที่ยวอยู่อะ

 • ชอบ ทำบุญหลอคาบ คุญพี่สาวแสนสวย

 • รุ่งนภา สุดแท้ 4 years ago

  ชอบค๊า แต่ส่วนใหญ่ใด้แต่ทำบาปอะ 555

 • เมื่อวานนี้ 18/8/54 เราได้ไปเที่ยวที่วัดผาซ้อนแก้วมามีความสุขมากๆๆ สงบและมีความสวยงามมาก เดียวปีใหม่นี้จะพาแม่ไปเที่ยวอีก เพราะสถานที่นี้สงบจริงๆๆ ใครไปแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนเรา

 • สวยงามมากครับ ต้องหาโอกาสไปให้ได้

 • เงอออ

 • Panyawong Dangsangthong 4 years ago

  ไปด้วย

 • รุ่งนภา สุดแท้ 4 years ago

  เคๆๆ

 • หากมีโอกาสจะไปไหว้พระ และอยากไปชมวิวที่สวยๆ จัง

 • น่าไปมากเลยคราวหน้ามีโอกาสกลับเมืองไทยจะไป

 • Mu Mudam 3 years ago

  กลับมาเร็วๆซิคะ เดี่ยวจัดให้………

 • สงสัยงวดนี้ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขอบอก

 • ไปช่วยปั้นพระหน่อยครับ